Jdi na obsah Jdi na menu

Směrnice č. 2/2015

23. 12. 2014

STŘELECKÝ KLUB VRBNO POD PRADĚDEM
zapsaný spolek

Palackého 605
Vrbno pod Pradědem
793 26

IČO: 227 44 843

 

Směrnice č. 2/2015

Směrnice Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem o členství a podmínkách vzniku členství u fyzických a právnických osob

 

            Předseda Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem vyhlašuje směrnici Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem, na jejímž znění se usnesla Valná hromada Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem a kterou se určují druhy členství a podmínky jejich vzniku u fyzických a právnických.

 

Čl. 1

 

 1. Valná hromada Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem se usnesla na této směrnici, kterou se určují druhy členství a podmínky jejich vzniku u fyzických a právnických.

 

Čl. 2

Druhy členství

 

 1. Členství ve Střeleckém klubu Vrbno pod Pradědem může být
 1. řádné nebo
 2. čestné.

 

Čl. 3

Řádné členství

 

 1. Řádné členství ve Střeleckém klubu Vrbno pod Pradědem může být individuální nebo kolektivní. Za řádného člena se považuje i člen zařazený do oddílu.
 2. O řádném členství rozhoduje Výbor sdružení ve lhůtě deseti pracovních dnů.
 3. O vznik individuálního členství může žadatel požádat na tištěném formuláři nebo elektronicky. Do přihlášky se uvádí zejména
 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresa trvalého pobytu,
 4. číslo telefonu nebo jiný kontakt.
 1. Součástí přihlášky je i prohlášení, kterým žadatel stvrzuje splnění podmínek stanovených touto směrnicí.
 2. Žadatel může do přihlášky dále uvést, jestli je držitelem některé ze skupin zbrojního průkazu a rovněž může vyznačit den, ke kterému si přeje vznik členství.
 3. Do žádosti o kolektivní řádné členství se uvádí údaje umožňující identifikaci žadatele a zápis ze schůze, kde byla schválena žádost o kolektivní členství ve Střeleckém klubu Vrbno pod Pradědem.
 4. Žadatel má právo na vydání písemného rozhodnutí, které si může osobně vyzvednout v místě sídla Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem.
 5. Dokladem individuálního členství řádného člena je členský průkaz, který se vydává na základě žádosti.
 6. Řádný člen má všechna práva, která jsou mu přiřčena zákony České republiky, Stanovami, směrnicemi a řády nebo smlouvou, kterou je Střelecký klub Vrbno pod Pradědem vázán.

 

Čl. 4

Čestné členství

 

 1. Čestné členství je individuální a uděluje jej Výbor sdružení na základě návrhu některého ze členů za mimořádné sportovní výsledky nebo za zásluhy o rozvoj a činnost Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem, případně za příkladnou reprezentaci Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem.
 2. O udělení čestného členství rozhoduje Výbor sdružení do deseti pracovních dnů od okamžiku podání návrhu. Z návrhu musí být patrné, kdo jej činí a v čí prospěch. Nedílnou součástí návrhu je i krátké zdůvodnění podaného návrhu.
 3. O návrhu se vydává písemné rozhodnutí.
 4. Dokladem čestného členství je osvědčení.
 5. Čestný člen má právo na vydání členského průkazu.
 6. Čestné členství může být uděleno in memoriam.
 7. Čestný člen má všechna práva, která jsou mu přiřčena zákony České republiky, Stanovami, směrnicemi a řády nebo smlouvou, kterou je Střelecký klub Vrbno pod Pradědem vázán kromě volebního práva.

 

Čl. 5

Podmínky vzniku řádného členství u fyzických osob

 

 1. Členem Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem se může stát každý bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, který splní podmínky stanovené touto směrnicí.
 2. Osoby mladší 15 let se mohou stát členy Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.
 3. Žadatel musí být způsobilý k právním úkonům.
 4. Žadatel musí být trestně bezúhonný, resp. nikdy nesměl být odsouzený pro úmyslný trestný čin.
 5. Žadatel nesmí trpět nemocí nebo chorobným stavem, který by vylučoval jeho manipulaci se zbraní, přičemž tyto nemoci a stavy jsou uvedeny ve vyhlášce č. 493/2002 Sb. a ani nesmí být vedený v odborné psychiatrické ambulanci.
 6. Žadatel nesmí trpět alkoholismem nebo hráčstvím a nesmí užívat návykové a psychotropní látky.
 7. V případě, že žadatel ukončil léčbu některé ze závislostí uvedených v odst. 6, tak se může stát členem Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem, uplynulo-li od okamžiku úspěšného zakončení léčby alespoň pět let.
 8. Žadatel o členství nesměl v posledních dvou letech spáchat více než jeden přestupek uvedený v §48 nebo §49 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Nesplnění podmínky stanovené v odst. 3, 4, 5, 6 nebo 8) je důvodem pro zamítnutí žádosti.
 10. Splnění podmínek stanovených touto směrnicí se dokládá čestným prohlášením.

 

Čl. 6

Podmínky vzniku členství právnických osob

 

 1. Právnické osoby se mohou stát kolektivními členy Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem za podmínek stanovených touto směrnicí.
 2. O vznik kolektivního členství musí požádat nejvyšší orgán dané právnické osoby, nestanoví-li stanovy jinak, a k žádosti přiloží rovněž zápis ze schůze, ze kterého je patrné, bylo-li podání žádosti schváleno.
 3. Členem se může stát právnická osoba, jejíž cíle korespondují s cíli Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem.
 4. Přijetí právnické osoby může být zamítnuto, když by mohlo její přijetí způsobit poškození jména Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

 1. Členové přijetí před okamžikem nabytí účinnosti této směrnice zůstávají členy.
 2. Žádosti o členství doručené před dnem nabytí účinnosti této směrnice se řídí původní úpravou.

 

Čl. 8

zrušující ustanovení

 

Tato směrnice ruší směrnici číslo 3/2012, Podmínky pro vznik členství u fyzických osob.

 

Čl. 9

Platnost a účinnost

 

 1. Tato směrnice nabývá platnosti dne 30. ledna 2015
 2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. února 2015

 

 

Ve Vrbně pod Pradědem dne 30. ledna 2015

 

 

 

                                                                                                          _______________________

                                                                       otisk kul. razítka                                                         Radek FABIAN, v.r.

                                                                                                          předseda SKVP