Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy

STŘELECKÝ KLUB VRBNO POD PRADĚDEM

zapsaný spolek

 

 

Palackého 605

Vrbno pod Pradědem

793 26

 

 

IČO: 227 44 843

 

 

Stanovy

 

 

 

 

Čl. 1

Název a sídlo

 

Název: Střelecký klub Vrbno pod Pradědem, zapsaný spolek

Sídlo: Palackého 605, Vrbno pod Pradědem, 793 26, Česká republika

 

 

Čl. 2

Status spolku

 

 1. Střelecký klub Vrbno pod Pradědem, zapsaný spolek, (dále jen „spolek“) je dobrovolný, nezávislý a apolitický spolek sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Spolek je českou právnickou osobou.
 3. Spolek funguje na základech nepolitičnosti, nezávislosti, samostatnosti a dobrovolnosti.

 

 

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

 

 1. Cílem spolku je sdružovat příznivce střelby z ručních palných zbraní, pořádání střeleckých závodů, uskutečňování zájmové činnosti, zpracování vojenské historie regionu, výuka sportovní střelby z ručních palných zbraní, vedení mladistvých k bezpečnému a zodpovědnému zacházení se zbraní a reprezentace na národním, popř. mezinárodním poli.
 2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o odbornou, sportovně-branně-technickou přípravu svých členů a pomáhat jim k získání zbrojního průkazu. Zároveň, za tímto účelem, může pořádat veřejné střelecké soutěže a provozovat přednáškovou činnost.

Čl. 4

Členství

 

 1. Členství ve spolku je individuální a může být řádné nebo čestné. Čestné členství uděluje výbor na návrh předsedy za významný přínos pro spolek nebo pro sport.
 2. Členem spolku mohou být právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 3. Členem spolku se může stát každý bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, který zaplatí vstupní poplatek, členský příspěvek a splňuje podmínky pro získání členství.
 4. Osoby mladší 15 let se mohou stát členy spolku pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
 5. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě přihlášky výbor v případě splnění všech podmínek.
 6. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 7. Členství řádných členů zaniká:
 1. vystoupením člena písemným oznámením výboru,
 2. úmrtím člena,
 3. právnické osoby jejím zrušením,
 4. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady nebo
 5. zánikem spolku.
 1. Dokladem o členství je členský průkaz vydaný výborem, který je majetkem spolku.
 2. Dokladem čestného členství je členský průkaz a osvědčení o čestném členství.

 

 

Čl. 5

Přerušení členství

 

 1. Člen, který pozastavil své členství, neodevzdává do úschovy svůj členský průkaz a není povinen platit členské příspěvky.
 2. Člen, který pozastavil své členství, je oprávněn účastnit se jednání valné hromady, střeleb a akcí pořádaných spolkem za podmínek stanovených pro osoby, které nejsou členy spolku.
 3. Člen, který pozastavil své členství, pozbývá volebního práva.
 4. Před přerušením členství je člen žádající o přerušení členství povinen odstoupit ze zastávaných funkcí.
 5. O přerušení členství rozhoduje předseda.
 6. Přerušení členství se zaznamenává do evidence členů.
 7. O přerušení členství se nevydává písemné rozhodnutí.

 

 

Čl. 6

Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen spolku má právo:
 1. účastnit se jednání valné hromady,
 2. volit orgány spolku,
 3. na základě svého rozhodnutí vystoupit ze spolku,
 4. na základě svého uvážení pozastavit členství ve spolku,
 5. být volen do orgánů spolku a
 6. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 7. Člen spolku má dále práva stanovená ustanoveními platných zákonů České republiky, jinými ustanoveními Stanov či vnitřními směrnicemi, organizačními řády a výnosy orgánů spolku nebo smlouvou, kterou je spolek vázán.

 

 1. Člen má povinnost zejména:
 1. dodržovat stanovy spolku,
 1. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
 2. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
 3. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou ve směrnici a
 4. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
 5. Člen spolku dále má povinnosti stanovené jinými ustanoveními stanov či vnitřními směrnicemi, organizačními řády a výnosy orgánů spolku nebo smlouvou, kterou je spolek vázán.

 

 

Čl. 7

Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou:

 1. valná hromada,
 2. výbor,
 3. předseda,
 4. kontrolní výbor a
 5. tajemník.

 

 

Čl. 8

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 3. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů.
 4. Valná hromada zejména:
 1. rozhoduje o změnách stanov spolku,
 2. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
 3. volí členy výboru,
 4. rozhoduje o počtu členů výboru,
 5. rozhoduje o zrušení členství,
 6. volí ze svých řádných členů předsedu,
 7. zbavuje předsedu funkce,
 8. volí ze svých řádných členů tajemníka,
 9. zbavuje tajemníka funkce a
 10. rozhoduje o zrušení spolku.
 1. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů.
 2. Každý řádný člen má jeden platný hlas. Hlasy všech řádných členů jsou si rovné.
 3. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných řádných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň tři čtvrtiny všech řádných členů spolku.
 4. Navrhnout řádného člena do funkce předsedy, tajemníka nebo člena výboru může kterýkoliv ze členů spolku, pouze však se souhlasem navrhovaného řádného člena.
 5. Řádný člen spolku může navrhnout do funkce předsedy, tajemníka nebo člena výboru i sám sebe.
 6. Dále valná hromada plní funkce a povinnosti a přidělují se jí pravomoci vyplývající z jiných ustanovení stanov, vnitřních směrnic, organizačních řádů a výnosů orgánů spolku, platných zákonů České republiky nebo smluv, kterými je spolek vázán.
 7. Valná hromada dále rozhoduje o uzavření smluv a dohod, o vstupu spolku do svazů a o sloučení spolku s jinou právnickou osobou.

 

 

Čl. 9

Výbor

 

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství ve výboru vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého z řádných členů spolku podaného podle čl. 8 odst. 8) nebo 9) stanov.
 3. Výbor má tři členy, přičemž stálými členy výboru jsou předseda a tajemník. Funkční období výboru je tři roky.
 4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti tajemník.
 5. Výbor zejména:
 1. koordinuje činnost spolku,
 2. svolává valnou hromadu,
 3. rozhoduje o přijetí řádných členů,
 4. rozhoduje o udělení čestného členství,
 5. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí předsedy,
 6. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí tajemníka,
 7. vydává organizační směrnice a
 8. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.
 1. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výboru.
 3. Jestliže se přes opakované, nejméně trojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jde-li
 1. o rozhodování o zrušení spolku,
 2. o sloučení spolku s jinou právnickou osobou nebo
 3. o změnu stanov.
 1. Členem výboru může být pouze osoba starší 21 let.
 2. Výbor je oprávněn rozhodovat jménem spolku o smlouvách nezbytných pro plynulý chod spolku a naplňování poslání spolku.
 3. Výbor je oprávněn rozhodovat o zřízení oddílů spolku. Zřízené oddíly jsou z pohledu zákona pobočnými spolky.
 4. Dále výbor plní funkce a povinnosti a přidělují se mu pravomoci vyplývající z jiných ustanovení stanov, vnitřních směrnic, organizačních řádů a výnosů orgánů spolku, platných zákonů České republiky nebo smluv, kterými je spolek vázán.

 

 

Čl. 10

Předseda

 

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.
 2. Předseda je volen na dobu 3 let a volí jej valná hromada spolku většinovým volebním systémem.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru a plynulý chod spolku.
 4. Předseda připravuje podklady pro jednání výboru.
 5. Předseda vede evidenci členů a vydaných členských průkazů.
 6. Předsedou může být pouze osoba starší 21 let.
 7. Dále předseda plní funkce a povinnosti a přidělují se mu pravomoci vyplývající z jiných ustanovení stanov, vnitřních směrnic, organizačních řádů a výnosů orgánů spolku, platných zákonů České republiky nebo smluv, kterými je spolek vázán.
 8. Předseda může delegovat pravomoci ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena.
 9. Předseda zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem v rozsahu svých pravomocí a v záležitostech, ve kterých není zmocněn jednat tajemník. I k těmto jednáním může pověřit osobu uvedenou v čl. 10, odst. 8) stanov.
 10. Předseda je oprávněn přijímat jménem spolku finanční prostředky a věcné dary. O těchto skutečnostech bez zbytečného odkladu je povinen informovat tajemníka.
 11. Předseda je oprávněn rozhodovat o vyplacení hotovosti z pokladny spolku za služby poskytované spolku na základě platných smluv, kterými je spolek vázán,

                  a) samostatně nejvýše do 1.000,-- CZK,

                  b) po předchozím souhlasu Výboru do 5.000,-- CZK a

                  c) bez omezení po předchozím souhlasu Valné hromady.

 1. Předseda je oprávněn podepisovat smlouvy a dohody jménem spolku, které schválil výbor nebo valná hromada.
 2. Předseda je povinen každoročně sestavovat návrh výroční zprávy. 
 3. Předseda rozhoduje o přerušení členství řádných členů podle čl. 5 odst. 5) stanov.
 4. Předseda je statutárním orgánem spolku. V jeho nepřítomnosti je oprávněn podepisovat dokumenty nezbytné k zajištění chodu spolku „v zastoupení“ tajemník, případně člen písemně zmocněný pro dané jednání podle čl. 10, odst. 8) stanov.

 

 

Čl. 11

Kontrolní výbor

 

 1. Členem kontrolního výboru může být pouze osoba starší 21 let, která je řádným členem spolku a schválena valnou hromadou.
 2. Členy kontrolního výboru navrhuje předseda, tajemník nebo jiný řádný člen spolku. Navrhovaný musí vyslovit se svou nominací souhlas.
 3. Kontrolní výbor přezkoumává rozhodnutí tajemníka, předsedy a výboru na základě podaného námětu některým členem spolku.
 4. Žádost o přezkoumání rozhodnutí orgánu spolku se podává prostřednictvím orgánu spolku, který rozhodnutí vydal a který jej může sám před podáním k přezkoumání kontrolnímu výboru přezkoumat. V případě, že orgán, který rozhodnutí vydal, při přezkumu vyhoví podání, tak se toto podání považuje za vyřízené a nepředkládá se kontrolnímu výboru.
 5. Námět se podává písemně.
 6. Kontrolní výbor má právo vydat rozkladné rozhodnutí, které zruší nařízení předsedy, tajemníka nebo výboru.
 7. Kontrolní výbor není oprávněn rušit rozhodnutí valné hromady. U rozhodnutí valné hromady, která odporují stanovám, zákonům či dobrým mravům kontrolní výbor navrhuje valné hromadě revizi rozhodnutí.
 8. V případě, že kontrolní výbor neshledá sjednání nápravy podle ustanovení čl. 11 odst. 7) stanov je oprávněn se obrátit na soud.
 9. Proti rozhodnutí kontrolního výboru se lze odvolat k místně a věcně příslušnému soudu.
 10. Členové kontrolního výboru jsou voleni do funkce na dobu 3 let nebo do doby vydání rozhodnutí valné hromady o jejich odvolání.
 11. Dále kontrolní výbor plní funkce a povinnosti a přidělují se mu pravomoci vyplývající z jiných ustanovení stanov, vnitřních směrnic, organizačních řádů a výnosů orgánů spolku, platných zákonů České republiky nebo smluv, kterými je spolek vázán.
 12. Kontrolní výbor plní funkci i revizní komise, tedy zejména provádí běžnou revizi hospodaření spolku a předkládá valné hromadě zprávu o provedené kontrole.
 13. Kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat všechna rozhodnutí, směrnice a činnost jednotlivých orgánů spolku v rámci stanoveném těmito stanovami a platnými zákony České republiky.
 14. Výkon funkce člena kontrolního výboru je neslučitelný s funkcí předsedy, tajemníka či člena výboru.
 15. Kontrolní výbor nebude ustanoven v případě nízkého počtu členů spolku, který by bránil splnění podmínky stanovené v čl. 11 odst. 1) nebo odst. 14) stanov.

 

 

Čl. 12

Tajemník

 

 1. Tajemníkem může být pouze osoba starší 21 let, která je řádným členem spolku.
 2. Tajemník plní funkci místopředsedy a hospodáře.
 3. Tajemníka volí do funkce valná hromada na funkční období 3 let většinovým volebním systémem. Tajemník je členem výboru.
 4. Tajemník v nepřítomnosti předsedy přebírá pravomoci předsedy.
 5. Tajemník má pravomoci předsedy, které mu předseda svým rozhodnutím propůjčí na dobu určitou či neurčitou.
 6. V případě odvolání nebo odstoupení předsedy do řádné volby a jmenování nového předsedy valnou hromadou přebírá tajemník všechny pravomoci předsedy nezbytné pro zajištění chodu spolku. Po tuto dobu používá označení „zástupce statutárního orgánu“.
 7. Tajemník spravuje majetek spolku.
 8. Tajemník může vydávat organizační nařízení a výnosy v rámci svých pravomocí.
 9. Dále tajemník plní funkce a povinnosti a přidělují se mu pravomoci vyplývající z jiných ustanovení stanov, vnitřních směrnic, organizačních řádů a výnosů orgánů spolku, platných zákonů České republiky nebo smluv, kterými je spolek vázán.
 10. Dále má tajemník právo zastupovat spolek navenek v případech, kdy je k tomu zmocněn předsedou podle ustanovení čl. 10, odst. 8) stanov.
 11. Tajemník je oprávněn zastupovat spolek navenek zejména v  záležitostech finančních a hospodářských.
 12. Tajemník je oprávněn přijímat jménem spolku finanční prostředky a věcné dary.
 13. Tajemník je oprávněn rozhodovat o vyplacení hotovosti z pokladny spolku za služby poskytované spolku na základě platných smluv, kterými je spolek vázán, nejvýše však 1.000,-- CZK.
 14. Tajemník je odpovědný za vedení účetní evidence spolku.

 

 

Čl. 13

Zásady hospodaření

 

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
 1. dary právnických a fyzických osob
 2. výnosy majetku,
 3. výnosy realizované na základě objednávky či smlouvy,
 4. členské příspěvky,
 5. vstupní členské příspěvky,
 6. jiné příjmy vycházející z ustanovení těchto stanov,
 7. dotace a
 8. granty.
 1. Za hospodaření spolku odpovídá tajemník, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky. Zpráva o hospodaření je součástí výroční zprávy předkládané předsedou podle ustanovení čl. 10 odst. 13) stanov.
 2. Za vedení účetní evidence je odpovědný tajemník.
 3. Členské příspěvky jsou vybírány od všech členů ve stanovené výši a časovém období podle ustanovení organizační směrnice spolku, kterou schvaluje valná hromada.
 4. Dalšími příjmy jsou
 1. příležitostné příjmy při konání akce,
 2. registrační poplatek nového řádného člena,
 3. poplatek za vydání dalšího členského průkazu a
 4. jiné příspěvky a poplatky vypsané v řádu, směrnici či výnosu.
 1. Dále tajemník vede účetní hospodaření spolku a vybírá členské příspěvky. Vybírat členské příspěvky je oprávněn i předseda spolku.
 2. Tajemník je povinen průběžně informovat valnou hromadu o hospodaření spolku a předkládat 1x ročně výroční zprávu o výsledku hospodaření spolku, která je součástí výroční zprávy předkládané předsedou. Znění výroční zprávy schvaluje valná hromada podle ustanovení čl. 8 odst. 4 písm. b) stanov.

 

 

Čl. 14

Podřízené útvary

 

 1. Podřízenými útvary spolku jsou zejména jednotlivé oddíly. 
 2. Oddíly mají z pohledu zákona status pobočných spolků.
 3. Oddíl mohou založit minimálně tři osoby, které ze svého středu zvolí jednu osobu starší 18 let, které podá návrh výboru.
 4. O podaném návrhu na založení oddílu musí o schválení, případně odmítnutí, žádosti rozhodnout výbor bez zbytečného odkladu, nejpozději však 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 5. Žádost o založení oddílu se podává písemně a uvádí se v ní zejména
 1. návrh názvu oddílu,
 2. náplň činnosti oddílu,
 3. seznam zájemců o členství v daném oddílu, jejich datum narození, adresa pobytu, číslo telefonu nebo jiný kontakt a
 4. jméno osoby oprávněné jednat o založení oddílu s výborem.
 1. Oddíl vzniká okamžikem vydání „Rozhodnutí výboru o zřízení podřízeného útvaru“, které se bez zbytečného odkladu oznámí Krajskému soudu v Ostravě.
 2. Zakládající členové oddílu ze svého středu zvolí vedoucího oddílu, jehož funkční období je 3 roky a kterého jmenuje do funkce předseda.
 3. Členstvím v oddílu vzniká i členství ve spolku. Okamžikem ukončení členství v oddílu nezaniká členství ve spolku, jsou-li splněny podmínky pro trvání členství. Ukončením členství ve spolku zaniká členství v oddílu.
 4. Členové oddílu mají práva a povinnosti členů spolku uvedená v čl. 6 stanov a dále mají práva a povinnosti stanovené jinými ustanoveními stanov či vnitřními směrnicemi, organizačními řády a výnosy orgánů spolku nebo smlouvou, kterou je spolek vázán.
 5. Oddíl smí vydávat vlastní organizační řády a opatření, které schvaluje výbor.
 6. Oddíl smí používat vlastní symboliku, kterou schvaluje výbor.
 7. Oddíl smí s fyzickou či právnickou osobou uzavřít dohodu nezbytnou pro naplňování své činnosti pouze se souhlasem výboru. Platnost této dohody podpisem a otiskem razítka stvrzuje předseda.
 8. Oddíl je podřízen výboru.
 9. Výbor je oprávněn na základě vlastního uvážení oddíl zrušit, pokud činnost oddílu poškozuje zájmy či jméno spolku, proti čemuž se může jeho vedoucí odvolat ke kontrolnímu výboru, byl-li ustanoven, případně k valné hromadě.
 10. Hospodaření a specifické podmínky činnosti oddílu spojené s jeho zaměřením budou stanoveny v „Rozhodnutí výboru o zřízení podřízeného útvaru“.
 11. Oddíl může být kolektivním členem jiného spolku pouze po předchozím vyslovení souhlasu výboru.

 

 

Čl. 15

Zánik spolku

 

Spolek zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady nebo
 2. rozhodnutím soudu.
 3. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

  

 

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

 

 1. Orgány spolku mohou vydat organizační a jednací řád spolku, interní směrnice a výnosy.
 2. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na orgány státní správy a místní samosprávy s peticemi.
 3. Spolek a jeho oddíly mají právo podle svého rozhodnutí používat vlastní symboliku (logo, vlajku, prapor, znak a odznak), která musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, stanovami, směrnicemi, řády a výnosy vydanými orgány spolku. Symboliku schvaluje výbor.
 4. Spolek je českou právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. V případě, že některá otázka není vysloveně upravena těmito stanovami, řídí se její řešení zákonem č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy České republiky.

 

 

Čl. 17

Platnost a účinnost

 

 1. Tyto stanovy vstupují v platnost 21. února 2015.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem schválení Krajským soudem v Ostravě.

 

 

Čl. 18

Zrušující ustanovení

 

Tyto Stanovy Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem, zapsaného spolku, nahrazují Stanovy Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem ze dne 26. března 2012.

 

 

Ve Vrbně pod Pradědem dne 30. ledna 2015

 

 

 

 

 

otisk kul. raz.

 

 

 

…………………….....……….                                                                                     …………………….....……….

Dagmar DEMELOVÁ                                                                               Radek FABIAN

tajemník                                                                                                   předseda